معصومه صادقی

سلام پسچی عزیزم 

شاید وقتی پاکت نامه مرا گرفتی تعجب کرده باشی  مگر کسی برای پستچی هم نامه می نویسد؟ بله درست است من قکر کردم تو این همه نامه را به مقصد شان می رسانی ولی شاید تا بحال کسی برای تو نامه ننوشته باشد و توی سرما و گرما با نوتور از این کوچه به آن کوچه می روی تا نامه ها را به گیرندگانشان برسانی نامه هایی که خیلی از آنها باعث خوشحالی گیرنده آن می شود.  و خیلی از آنها هم باعث ناراحتی آنها می شود . من می دانم که تو دوست نداری نامه ها باعث ناراحتی آنها بشود. ولی چه باید کرد تو باید همه نامه ها را به دست گیرندگانش برسانی . 

پستچی عزیز  تا به حال برایت پیش آمده نامه ها را نتوانی سالم به مقصدشان برسانی ؟ می دانی چیه من ایمان دارم به این که تو هیچ وقت نامه ای را پاره و ناسالم به مقصدشان نرساندی . 

پستچی عزیز من می دانم که تو آنقدر فداکار هستی که اگر باران بیاید نامه هارا در جایی از موتورت می گذاری که خیس نشود  و به آنها آسیبی نرسد چون تو آدم خوش قولی هستی و ما به تو اطمینان داریم که نامه هایمان را به تو می دهیم . من می دانم که شما هیچوقت در نامه ها را باز نمی کنید و ببینید که داخل آنها چه چیزی نوشته شده است. من می دانم که این کار ها از روی کنجکاوی است ولی اگر دقت کرده باشیم می بینید که هیچ پستچی در دنیا این کار را نکرده است و اگر پستچی این کار را کرده باشد تا الان از کار خود پشیمان است. 

الان تو بیشتر در روستا ها هستی چون داخل شهر ها فقط از پیامک دادن به هم دیگر استفاده می کنند ولی من دوست داشتم الان هم مانند گذشته بود. دوست داشتم پیام هایمان را از طریق نامه به یکدیگر برسانیم و اگر روزی اینجوری بشود خیلی خوب می شود و قدر شما هم بیشتر می دانیم . امدوارم در هر کجای کشورمان زندگی می کنی سالم و سلامت باشی. 

پستچی عزیز خسته نباشی  خدا نگهدارت باشد. 

معصومه صادقی  

-->
طراحی سایت: استودیو صفر و یک