استفاده از توان بخش خصوصی توسعه طرح های پستی را سرعت می بخشد
استفاده از توان بخش خصوصی توسعه طرح های پستی را سرعت می بخشد
SuperUser Account

استفاده از توان بخش خصوصی توسعه طرح های پستی را سرعت می بخشد

مدیرکل سرویس های پستی و لجستیک  :

استفاده از توان بخش خصوصی توسعه طرح های پستی را سرعت می بخشد

 

قنبرزاده مدیرکل سرویس های پستی و لجستیک تصریح کرد: اجرای طرح های پستی با مشارکت بخش خصوصی کاهش چشمگیر هزینه ها ، ارتقای کیفیت خدمات و سرعت بخشی فرایندها را موجب می گردد.

 

به گزارش روابط عمومي شرکت ملی پست، قنبرزاده مدیرکل سرویس های پستی و لجستیک با اشاره به اینکه چابک سازی و کوچک سازی از رویکردهای مهم شبکه پستی به شمار می رود افزود: بهره گیری از توان بخش خصوصی برای اجرای طرح های پستی با جدیت دنبال می شود و شبکه از این مهم استقبال می نماید.

وی با بیان این که مشارکت بخش خصوصی برای شبکه می تواند راهگشا باشد اظهار داشت: همکاری با بخش غیردولتی کاهش چشمگیر هزینه ها ،ارتقای کیفیت خدمات و سرعت بخشی فرایندها را موجب می گردد.

مدیرکل سرویس های پستی و لجستیک افزود: همچنین با عنایت ب